Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden PAUW Sport

 

Artikel 1: Het aanmelden

 1. Aanmelden als lid van PAUW Sport vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier via www.pauwsport.nl. Zodra PAUW Sport het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die aangegeven is door het lid op het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €30,- en is verschuldigd na inschrijving.
 2. Er kan op ieder gewenste datum gestart worden met het abonnement, een lid is niet afhankelijk van de 1e van een maand. Het maandbedrag wordt in dat geval automatisch verrekend.
 3. Het reserveren van trainingen gebeurd via de trainingsapp van Virtuagym. Aanmelden is deelnemen.
 4. De minimale leeftijd om ingeschreven te kunnen worden is 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar dient er een getekend akkoord van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger te zijn.

Artikel 2: Het lidmaatschap

 1. Het PAUW Sport lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur die vermeld staat op de overeenkomst. Na die periode wordt het abonnement automatisch met 1 maand verlengd en blijven de voorwaarden en tarieven geldig zoals overeengekomen.
 2. Kortlopende contract, voor 1 maand, verlengt automatisch met een maand. Het is altijd opzegbaar met 1 maand opzegtermijn.
 3. Het betalen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. Dit wordt eenmalig of maandelijks geïncasseerd, afhankelijk van de lidmaatschapsvorm.
 4. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de kaarthouder.
 5. PAUW Sport behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
 6. Een nieuwe aanmelding die eerder lid is geweest van PAUW Sport hoeft geen inschrijfgeld te betalen.
 7. Ieder lid gaat akkoord met automatische afschrijving van het lidmaatschapsgeld, wat maandelijks vooraf geschiedt.

Artikel 3: Het lidmaatschap pauzeren

 1. Een lidmaatschap pauzeren is mogelijk als daar een medische indicatie voor is en er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van onze faciliteiten en bij langdurige verblijven in het buitenland of elders in het land waarbij het niet aannemelijk is dat er naar Wassenaar gereden kan worden. Andere pauze momenten worden per geval bekeken.
 2. Tijdens de pauze hoeven er geen contractkosten betaald te worden.
 3. Vakanties zijn geen aanleiding tot pauzeren.
 4. De einddatum van het contract wordt opgehoogd met de duur van de pauze.
 5. Bij het aanvragen van de pauze wordt eenmalig €5,- in rekening gebracht.

Artikel 3: Het lidmaatschap stoppen

 1. Een lid kan opzeggen per email (info@pauwsport.nl). De opzegtermijn bedraagt 1 maand, zijnde de maand na de maand van opzegging (15 maart opzeggen, betekent april is opzegmaand).
 2. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Bij schending van de huisregels heeft PAUW Sport het recht om een lidmaatschap per direct op te zeggen.

Artikel 4: SMALL GROUP TRAINING

 1. Het reserveren van een training gaat uitsluitend via de website of de Virtuagym-App.
 2. Leden die gereserveerd hebben voor een training, hebben voorrang op leden die niet gereserveerd hebben.
 3. PAUW Sport heeft het recht een training te annuleren en communiceert dit via de App.
 4. Afmelden voor een training dient te gebeuren via deze zelfde App en moet minimaal 1 uur van te voren worden geannuleerd.
 5. Het lesrooster staat op de website en in de App vermeld. PAUW Sport heeft het recht om het lesrooster aan te passen.

Artikel 5: De openingstijden

 1. PAUW Sport kan indien zij dit wenselijk acht openingstijden wijzigen.
 2. Op officiële feestdagen is PAUW Sport gesloten.
 3. In de zomermaanden (juli- augustus) kan PAUW Sport een aangepast rooster hanteren.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het volgen van een training en het gebruik maken van de apparatuur is geheel op eigen risico.
 2. PAUW Sport (inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. PAUW Sport (inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van PAUW Sport, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7: Onze huisregels

 1. Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van PAUW Sport en handelt hiernaar.
 2. De algemene voorwaarden en onze huisregels zijn te vinden op www.pauwsport.nl

Artikel 8: Privacy en auteursrecht

 1. PAUW Sport kan persoonsgegevens over de deelnemer verwerken doordat de deelnemer gebruik maakt van de diensten van PAUW Sport en dat de deelnemer deze zelf bij het invullen van de contactgegevens bij het reserveringssysteem verstrekt. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het Privacy Statement van Virtuagym van toepassing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 2. PAUW Sport behoudt zich het recht voor foto’s en video’s te maken en deze te plaatsen op hun website en/of hun Social Media accounts.

Artikel 9: Algemene voorwaarden

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PAUW Sport aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van PAUW Sport te kennen en te accepteren.
 3. PAUW Sport heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen.
keyboard_arrow_up
× Chat met ons!